Chi tiết tin hỏi đáp - Sở Tài nguyên và Môi trường

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai

9:22, Thứ Hai, 27-2-2023

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo luật đất đai     Văn bản số 202/STNMT-QLDD

Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Đóng góp ý kiến