Phòng Khoáng sản và Nước - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG KHOÁNG SẢN VÀ NƯỚC SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

  • Hoàng Việt Thịnh

    0935787559

    Trưởng phòng