Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

16:15, Thứ Hai, 12-9-2022

           Để triển khai về ứng dụng CNTT có kết quả, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước đổi mới trong phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ hoạt động sản xuất của đơn vị. Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch 5400/KH-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2019, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường nghiên cứu và ứng dụng CNTT vào các công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Mô hình liên kết hồ sơ quét trong CSDL VILIS 2.0

Năm 2018, thực hiện theo Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày ngày 25/04/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đơn vị đã xây dựng và ứng dụng thành công việc sử dụng tích hợp webcam trong công tác quét và xử lý hồ sơ quét (HSQ). Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì ngoài việc xây dựng dữ liệu không gian địa chính (SDE) và dữ liệu thuộc tính địa chính (LIS) còn phải xây dựng dữ liệu hồ sơ quét các giấy tờ pháp lý nhằm liên kết giữa dữ liệu hồ sơ dạng số và thông tin dữ liệu thuộc tính. Hiện nay, Trung tâm đang sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin đất đai Vilis 2.0 để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án mà đơn vị đang thực hiện. Mặc dù phần mềm Vilis 2.0 đã được vận hành, quản lý và khai thác tốt về thông tin đất đai, tuy nhiên việc xây dựng dữ liệu hồ sơ giấy tờ pháp lý cho các thửa đất còn gặp một số hạn chế. Việc cập nhật hồ sơ giấy tờ pháp lý chỉ được thực hiện cho từng thửa đất trên phần mềm Vilis 2.0, công tác này không thể thực hiện được đối với các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính vì số lượng thửa đất và khối lượng hồ sơ quét đối với mỗi đơn vị cấp xã rất lớn, dữ liệu hồ sơ quét chỉ được xây dựng sau khi hoàn thành xây dựng dữ liệu không gian địa chính (SDE) và dữ liệu thuộc tính địa chính (LIS). Từ những hạn chế đó, Trung tâm đã nghiên cứu các kỹ thuật quét và xử lý hồ sơ, tài liệu và xây dựng các tiện ích phần mềm mới để cập nhật hồ sơ quét các giấy tờ pháp lý vào cơ sở dữ liệu địa chính. Một trong những nghiên cứu ứng dụng đó là việc xây dựng và ứng dụng phần mềm kết xuất dữ liệu hồ sơ quét vào CSDL địa chính Vilis 2.0 để liên kết các giấy tờ pháp lý của người sử dụng đất ở dạng số với dữ liệu thuộc tính trong cơ sở dữ liệu địa chính.

          Phần mềm xây dựng đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng CSDL đại chính Vilis 2.0. Phần mềm triển khai kết hợp giữa CSDL thuộc tính, không gian, hồ sơ quét và được xây dựng trên môi trường windows, với tốc độ đồng bộ dữ liệu tự động 12 file/s, tên thư mục lưu trữ và file dữ liệu được đánh mã đúng theo quy định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

Ứng dụng CNTT trong vào công tác xây dựng dữ liệu hồ sơ địa chính

Phần mềm ứng dụng thực hiện chức năng đồng bộ giữa hồ sơ quét dạng số và dữ liệu thuộc tính. Phần mềm có thể được sử dụng để kết xuất dữ liệu hồ sơ quét nhiều lần cho một đơn vị hành chính cấp xã. Dữ liệu hồ sơ quét dạng số được chương trình xử lý kết xuất đối với tất cả các trường hợp:

- Một hồ sơ quét có 1 hoặc nhiều file quét dạng PDF;

- Một hồ sơ quét cho 1 hay nhiều tờ - thửa đất;

- Một chủ sử dụng có 1 hay nhiều hồ sơ quét;

Phần mềm tự động tạo ra thư mục mã xã trong thư mục lưu hồ sơ quét. Sau đó tạo thư mục lưu hồ sơ quét cần kết xuất, đánh mã tên file hồ sơ quét và truyền file từ thư mục chứa hồ sơ quét vào thư mục lưu hồ sơ quét.

Ngoài ra, sau khi kết xuất dữ liệu thành công, phần mềm cho phép kiểm tra tất cả các hồ sơ quét có được tích hợp vào CSDL VILIS. Chương trình cung cấp 3 chức năng kiểm tra đồng bộ dữ liệu:

- Danh sách HSQ đã liên kết được với CSDL VILIS 2.0: phần mềm thống kê danh sách các hồ sơ quét đã liên kết được với CSDL thuộc tính LIS.

- Danh sách HSQ không liên kết được với CSDL VILIS 2.0: phần mềm thống kê danh sách các hồ sơ quét không liên kết được với CSDL thuộc tính LIS.

Kiểm tra đồng bộ giữa hồ sơ quét và CSDL thuộc tính VILIS 2.0

Đến nay phần mềm được đơn vị sử dụng để hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  huyện Triệu Phong và tiếp tục được sử dụng hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 3 thị trấn Gio Linh, Cửa Việt và Hải Lăng trong năm 2019 và các dự án xây dựng CSDL địa chính do đơn vị thực hiện trong thời gian tới. Ứng dụng phần mềm kết xuất dữ liệu hồ sơ quét vào CSDL địa chính Vilis 2.0 đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, đã giảm thiểu đáng kể sức lao động thủ công, nâng cao hiệu quả công việc.


                                                                                                              
Bài và ảnh: Đức Quý (TTKT)

Các tin khác