Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

15:5, Thứ Bảy, 26-3-2022

 

 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, được Chủ tịch nước công bố theo Lệnh số 17/2020/L-CTN ngày 30/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Luật BVMT năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều; được bố cục lại so với Luật BVMT năm 2014 và có nhiều nội dung nổi bật, đột phá: Luật lấy cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác BVMT (Luật quy định tăng cường công khai thông tin; tham vấn; phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích khi tham gia các hoạt động BVMT); Kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, cắt giảm thủ tục hành chính; Quy định nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, môi trường nước; Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải; Quy định thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương; Quy định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp; cụ thể hóa quy định về ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước; Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; Quy định chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 28/9/2021 để triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản thông báo và đề nghị các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 theo đúng quy định./.

Nội dung Luật BVMT năm 2020 được đăng tải tại địa chỉ: https://stnmt.quangtri.gov.vn, mục Thông tin TNMT/Tuyên truyền Pháp luật.

Bài: Thanh Luận (CCBVMT).

Các tin khác