Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

17:22, Thứ Tư, 6-7-2022

Ngày công bố: 14/04/2022

Tải văn bản

   Về việc phổ biến Nghị định của Chính phủ (Nghị định số 136/2021/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)

Ngày công bố: 24/01/2022

Tải văn bản

   Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường (Số 02/2022/TT-BTNMT)

Ngày công bố: 24/01/2022

Tải văn bản

   Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Bảo vệ môi trường (08/2022/NĐ-CP)

Ngày công bố: 04/01/2022

Tải văn bản

   Luật Bảo vệ Môi trường (Luật số 72/2020/QH14)

Ngày công bố:12/10/2021

Tải văn bản

   Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường