Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

7:24, Thứ Năm, 7-7-2022

Ngày công bố: 18/11/2020

Tải văn bản

   Quyết định về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Đông Hà

Ngày công bố: 18/11/2020

Tải văn bản

   Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 18/11/2020

Tải văn bản

   Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị