Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

VĂN BẢN DỰ THẢO

7:41, Thứ Năm, 7-7-2022

Ngày công bố: 18/05/2021

Tải văn bản

   Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 26/04/2021

Tải văn bản

   Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 25/11/2020

Tải văn bản

   Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày công bố: 09/10/2020

Tải văn bản

   Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030

Ngày công bố: 05/10/2020

Tải văn bản

   Về việc lấy ý kiến đề cương dự án "Điều tra khảo sát ngập lụt, xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ"