Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

7:46, Thứ Năm, 7-7-2022

Ngày công bố: 01/10/2022

Tải văn bản

   Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 và Quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày công bố: 25/08/2021

Tải văn bản

   Quyết định số 60/QĐ-STNMT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và Quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày công bố: 25/08/2021

Tải văn bản

   Quyết định số 109/QĐ-STNMT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 và Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường