Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022, Môi trường nông thôn - Thực trạng và Giải pháp

16:30, Thứ Sáu, 28-4-2023

/documents/39955/0/767-QD-UBND.pdf/6e3db012-a55c-ccb4-679f-61ecefda6f41?t=1682674173248