Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo Kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại khu đất Kho Thạch cao Xi măng của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao tại Quảng Trị

14:59, Thứ Tư, 16-11-2022

/documents/39955/0/Ki%C3%AAm+tra+C%C3%B4ng+ty+C%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+Vicem+Th%E1%BA%A1ch+cao.pdf/1ee1a81b-54eb-07be-29d8-ff6987655360?t=1668585537619

Các tin khác