Danh mục dữ liệu - Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Danh mục dữ liệu

Post date: 27-03-2022

TT Danh mục dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu Định dạng dữ liệu Ghi chú
I Thông tin,dữ liệu về đất đai      
1 Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai VPĐK ĐĐ cấp tỉnh; VPĐK ĐĐ các chi nhánh Số; Giấy Cấp tỉnh, huyện và xã
2 Bản đồ, hồ sơ đánh giá tiềm năng đất đai. TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
3 Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TT Công nghệ Thông tin TN&MT; Sở TN&MT (Phòng QLĐĐ); VPĐK ĐĐ cấp tỉnh; Phòng TN&MT cấp huyện Số;Giấy -   Cấp tỉnh, huyện và xã Năm xây dựng: 2005; 2010; 2015;2020
4 Bản đồ, HSĐC Lâm nghiệp  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy Tỷ lệ 1:10.000
5 Bản đồ và hồ sơ địa chính các xã, phường, thị trấn  VPĐK ĐĐ cấp tỉnh; VPĐK ĐĐ các chi nhánh; TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
6 Bản đồ độ dốc tỉnh Quảng Trị  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số huyện Hướng Hoá và Đakrông.
7 Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Quảng Trị.  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
8 Hồ sơ, tài liệu, bản đồ đánh giá tiềm năng ven biển.  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
9 Bản đồ đất tỉnh Quảng Trị  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
10 Bản đồ thích nghi đất đai tỉnh Quảng Trị  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
11 Bản đồ phân hạng thích nghi đất đai và đề xuất sử dụng đất tỉnh Q.Trị   TT Công nghệ Thông tin TN&MT   Tỷ lệ 1:50.000
12 Hồ sơ về giá đất cụ thể Sở TN&MT (Phòng QLĐĐ); Phòng TN&MT cấp huyện Số; Giấy  
13 Số liệu bảng giá định kỳ đất 5 năm Sở TN&MT (Phòng QLĐĐ); Phòng TN&MT cấp huyện Số; Giấy  
14 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) TT Công nghệ Thông tin TN&MT; VPĐK ĐĐ cấp tỉnh; VPĐK ĐĐ các chi nhánh;  Giấy  
15 Hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng QSDĐ và QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất VPĐK ĐĐ cấp tỉnh; VPĐK ĐĐ các chi nhánh Giấy  
16 Hồ sơ giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ và QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất VPĐK ĐĐ các chi nhánh Số; Giấy  
17 Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cá nhân Phòng TN&MT cấp huyện; VPĐK ĐĐ các chi nhánh Giấy  
18 Hồ sơ đăng ký biến động đất đai (bao gồm đăng ký giao dịch bảo đảm,chuyển quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất...) đối với hộ gia đình, cá nhân VPĐK ĐĐ các chi nhánh Số; Giấy  
19 Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức Sở TN&MT (Phòng QLĐĐ);VPĐK ĐĐ tỉnh Số; Giấy  
20 Hồ sơ đăng ký biến động đất đai (bao gồm đăng ký giao dịch bảo đảm, chuyển quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất...) đối với tổ chức VPĐK ĐĐ tỉnh Số; Giấy  
21 Hồ sơ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Sở TN&MT (Phòng QLĐĐ); Trung tâm PTQĐ cấp tỉnh, huyện; Phòng TN&MT cấp huyện Giấy  
22 Hồ sơ về tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai Sở TN&MT (Thanh tra Sở); Phòng TN&MT các huyện thịxã, thành phố Giấy  
23 Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai Sở TN&MT (Thanh tra Sở); Thanh tra cấp huyện Số; Giấy  
II Thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước      
1 Các văn bản liên quan đến kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trám lấp giếng khoan, xả nước thải vào nguồn nước  Sở TN&MT (Phòng Khoáng sản - Nước);  Giấy  
2 Bản đồ tài nguyên  nước tỉnh Quảng Trị TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
3 Bản đồ chất lượng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
4 Báo cáo chuyên đề về dữ liệu khai thác và sử dụng tài nguyên nước TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
5 Báo cáo chuyên đề đánh giá tiềm năng và hiện trạng sử dụng tài nguyên nước TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
6 Báo cáo quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có định hướng đến năm 2020, TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
7 Báo cáo Quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị.  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
8 Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước Sở TN&MT (Thanh tra Sở); Thanh tra cấp huyện Giấy  
III Thông tin, dữ liệu về địa chất và khoáng sản       
1 Số liệu thống kê trữ lượng khoáng sản Sở TN&MT (Phòng Khoáng sản - Nước)  Số  
2 Bản đồ khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
3 Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
4 Báo cáo  khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
5 Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020,có định hướng đến năm 2030. Sở TN&MT (Phòng Khoáng sản - Nước)  Giấy  
6 Kết quả cấp, gia hạn, chuyển nhượng, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò, khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; đóng cửa mỏ hoặc đóng cửa một phần diện tích khai thác khoáng sản. Sở TN&MT (Phòng Khoáng sản - Nước)  Giấy  
7 Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực địa chất và khoáng sản Sở TN&MT (Thanh tra Sở); Thanh tra cấp huyện Giấy  
IV Thông tin, dữ liệu về môi trường       
1 Hệ thống CSDL môi trường tỉnh Quảng Trị (Quản lý nguồn thải, khu bảo tồn, Bộ chỉ thị, Thông tin quan trắc, Điểm ô nhiễm môi trường) TT Công nghệ Thông tin TN&MT, Chi cục BVMT Số, giấy  
2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường SO= 03; TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Số + giấy 198 DA
3 Kế hoạch bảo vệ môi trường TT Công nghệ Thông tin TN&MT Giấy 13 kế hoạch
4 Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường TT Công nghệ Thông tin TN&MT Giấy 36 đơn vị
5 Đề án, phương án cải tạo phục hồi môi trường Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Số + giấy 12 đề án
6 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Số + giấy 21 cơ sở
7 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Giấy  
8 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Giấy 9 đơn vị
9 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường  Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Giấy 4 GXN
10 Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường Sở TN&MT (Chi cục BVMT); Phòng TN&MT cấp huyện Số, giấy  
11 Đánh giá xâm nhập mặn tỉnh Quảng Trị Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Số  
12 Kết quả về giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết Sở TN&MT (Chi cục BVMT); Phòng TN&MT cấp huyện Số, giấy  
13 Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường định kỳ tỉnh Quảng Trị hàng năm Sở TN&MT (Chi cục BVMT, TTQT TN&MT) Số, giấy  
14 Kết quả quan trắc môi trường tự động, liên tục  Sở TN&MT (TTQT TN&MT) Số, giấy  
15 Bản đồ Quan trắc môi trường; Tỷ lệ 1:50.000 TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
16 Đề án xây dựng mạng lưới quan trắc TN&MT Quảng Trị Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Giấy  
17 Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Quảng Trị (2006-2010), (2011 -2015) Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Số  
18 Báo cáo đánh giá tổng kết dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 (nước biển dâng) TT Công nghệ Thông tin TN&MT Giấy  
19 Thống kê nguồn thải Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Giấy  
20 Phân loại nguồn thải theo loại hình và mức độ nghiêm trọng Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Giấy  
21 Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Giấy, số  
22 Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Giấy, số  
23 Báo cáo tổng hợp:"Quy hoạch chi tiết mạng lưới thu gom CTR thành phố Đông Hà đến năm 2020” Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Số  
24 Quy hoạch tổng thể mạng lưới thu gom và xử lý chất thải rắn huyện Hải Lăng giai đoạn 2010 - 2020 Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Số  
25 Báo cáo tổng hợp đề án điều tra đánh giá thuốc bảo vệ thực vật còn tồn đọng cấm sử dụng và khu vực nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014  Sở TN&MT (TT CNTT, Chi cục BVMT) Số  
26 Hồ sơ thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường Sở TN&MT (Thanh tra Sở, Chi cục BVMT) Giấy  
27 Đánh giá xâm nhập mặn tỉnh Quảng Trị TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
28 Hồ sơ thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường Sở TN&MT (Thanh tra Sở); Thanh tra cấp huyện Giấy  
V Thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn       
1 Đề tài: "Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh". CSDL KTTV tỉnh Quảng trị năm 1993 - 2013 TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
2 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Sở TN&MT (Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn); Phòng TN&MT cấp huyện Số; Giấy  
VI Thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ và Viễn Thám      
1 Điểm địa chính cơ sở (217 điểm), Địa chính (1769 điểm)  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000
2 Thông tin tư liệu hệ thống bản đồ địa hình  Tỷ lệ 1:2000, 1:5000 (Khu  vực TP Đông Hà, TX Quảng Trị), Tỷ lệ 1:10.000 (133 mảnh); Tỷ lệ 1:50.000 (13 mảnh); Tỷ lệ 1:100.000 (Toàn tỉnh)  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
3 Thông tin tư liệu hệ thống bản đồ nền  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
4 Bản đồ địa chính cơ sở các xã, phường, thị trấn  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số Tỷ lệ 1:10.000
5 Bản đồ hành chính  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số Cấp tỉnh, huyện
6 CSDL nền địa lý  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
7 Hồ sơ ranh giới, mốc giới của BQL khu bảo tồn   TT Công nghệ Thông tin TN&MT; VPĐK ĐĐ tỉnh Số Thiên nhiên Đakrông và đường HCM huyền thoại
8 Hồ sơ ranh giới, mốc giới của BQL Rừng phòng hộ Lưu vực  TT Công nghệ Thông tin TN&MT; VPĐK ĐĐ tỉnh Số Sông (Thạch Hãn, Bến Hải) 
9 Địa danh hành chính các ĐVHC từ cấp xã đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số  
10 Thông tin tư liệu, hệ thống bản đồ địa lý tổng hợp  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
11 Bộ bản đồ đường biên giới Quốc gia Việt Nam – Lào kèm theo Nghị định thư ký ngày 16/3/2016  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Giấy  
12 Thông tin tư liệu, hệ thống các loại bản đồ chuyên đề khác (Bản đồ các điểm Di tích, hệ thống Giáo dục, bản đồ đường phố…)  TT Công nghệ Thông tin TN&MT Số; Giấy  
VII Thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo       
1 Tổng hợp đánh giá dữ liệu phục vụ quản lý TNMT vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  TT Công nghệ Thông tin TN&MT file ảnh, số Hệ thống các bản đồ, báo cáo
2 Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 TT Công nghệ Thông tin TN&MT;Sở TN&MT (Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn) Số; Giấy  
3 Báo cáo Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 TT Công nghệ Thông tin TN&MT;Sở TN&MT (Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn) Số; Giấy  
4 Phim tư liệu và sổ tay về thương hiệu biển tỉnh Quảng Trị TT Công nghệ Thông tin TN&MT;Sở TN&MT (Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn) Số; Giấy  
VIII Dữ liệu khác về tài nguyên và môi trường      
1 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức KTKT về TN&MT Sở TN&MT (Văn phòng Sở; Các phòng, đơn vị chuyên môn) Số; Giấy  
2 Hồ sơ giải quyết kiến nghị, phản ảnh về TN&MT Sở TN&MT (Các phòng, đơn vị chuyên môn); Phòng TN&MT cấp huyện Số; Giấy  
Nếu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu tại danh mục, xin liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị, theo địa chỉ: Quốc lộ 1A - phường Đông Giang - TP Đông Hà. Điện thoại: (053)3523005. Mọi cá nhân, tổ chức đều được khai thác, sử dụng dữ liệu
]]>