Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

15:42, Thứ Tư, 14-12-2022

/documents/39955/0/3104-UB-QTNB_linh_vuc_dat_dai_ngay_25.11.2022.pdf/0d00758f-b015-ff4d-4217-3971ce39b0fa?t=1671007261404

Các tin khác