Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch về việc định giá đất cụ thể näm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:6, Thứ Tư, 16-11-2022

/documents/39955/0/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A5+th%E1%BB%83+2021.PDF/4f88b724-dfe7-b2f8-f8dd-f9a241ec218c?t=1668585980410

Các tin khác