Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại -dịch vụ Nam Đông Hà

15:22, Thứ Tư, 16-11-2022

/documents/39955/0/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+Nam+%C4%90%C3%B4ng+H%C3%A0.pdf/51afc391-0472-4e2d-bba0-c38d00b4c208?t=1668586961370

Các tin khác