Home - Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Môi trường
  • Môi trường qua báo chí
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động từ năm 1993 trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994. Tiếp nối chủ đề đã được phát động từ năm 2021, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tiếp tục truyền tải thông điệp Cùng hành động để thay đổi...
Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (BCC)” nhằm tăng cường năng lực cho các địa phương vùng dự án trong việc quy hoạch hành lang ĐDSH, xây dựng kế hoạch quản lý hành lang; phục hồi và trồng rừng nhằm khôi phục tính liên kết của các hành lang ĐDSH; cung cấp các giải pháp tạo sinh kế gắn với cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ góp phần giảm nghèo và cải thiện đời sống...
  • Đảng - Đoàn thể
  • Công tác cán bộ
Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGĐUK ngày 04/3/2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Văn bản số 341- CV/ĐU ngày 08/3/2024 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2024, ngày 03/5/2024 Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống...
Thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 04 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị. Ngày 11/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị tổ chức Công bố và trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị cho đồng chí Trần Phúc Thông....