Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2021 đối với các lô đất thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu vực Bắc sông Hiếu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang quản lý

15:29, Thứ Tư, 16-11-2022

/documents/39955/0/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+B%E1%BA%AFc+S%C3%B4ng+Hi%E1%BA%BFu.PDF/f5931a59-292e-c7b4-723d-111d00b3dd35?t=1668587333590

Các tin khác