Trang chủ - Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Môi trường
  • Môi trường qua báo chí
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động từ năm 1993 trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994. Tiếp nối chủ đề đã được phát động từ năm 2021, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tiếp tục truyền tải thông điệp Cùng hành động để thay đổi...
Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (BCC)” nhằm tăng cường năng lực cho các địa phương vùng dự án trong việc quy hoạch hành lang ĐDSH, xây dựng kế hoạch quản lý hành lang; phục hồi và trồng rừng nhằm khôi phục tính liên kết của các hành lang ĐDSH; cung cấp các giải pháp tạo sinh kế gắn với cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ góp phần giảm nghèo và cải thiện đời sống...
  • Đảng - Đoàn thể
  • Công tác cán bộ
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-CĐCS ngày 29/8/2022 của Công đoàn cơ sở Sở TN&MT về việc tổ chức đại hội công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở Sở TN&MT. Ngày 08/11/2022, tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn CSTV Trung tâm đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Văn Điều – ĐUV, Phó...
Thực hiện ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở về công tác cán bộ tại Thông báo số 919/TB-STNMT ngày 01/4/2022, Trung tâm đã thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đã được phê duyệt. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình 7 bước theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức...