Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 đối với các lô đất do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý

7:43, Thứ Năm, 17-11-2022

/documents/39955/0/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+BQL+KKT+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD.pdf/822b7f18-4d72-acdc-9f9c-b985a7bc57e9?t=1668645762977

Các tin khác