Phòng Biển, Hải Đảo và Khí tượng Thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường

CHI CỤC BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

27-03-2022

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

]]>