Lịch sử phát triển - Sở Tài nguyên và Môi trường

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

15-06-2023

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiền thân là Sở Địa chính được thành lập theo Quyết định số 1943/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh, trên cơ sở sáp nhập bộ phận khoáng sản từ Sở Công Thương, bộ phận quản lý tài nguyên Nước từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ phận Môi trường từ Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường vào Sở Địa chính.

          Thời điểm thành lập, tổ chức bộ máy của Sở TN&MT có 6 phòng và 2 Trung tâm, tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động là 50 người. Chi bộ Sở có 13 đảng viên. Sở TN & MT được giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
           Ngày 10/4/2009, UBND tỉnh ban hành quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, ngoài các chức năng được giao theo Quyết định số 1943/QĐ-UB ngày 16/9/2003, Sở TN & MT được giao bổ sung thêm chức năng quản lý địa chất và quản lý tổng hợp về biển đảo.
          Số tổ chức hành chính tham mưu cho Giám đốc Sở vào thời điểm này vẫn có 6 phòng, bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý đất đai - đo đạc và bản đồ, Phòng Khoáng sản và Nước, Phòng Biển - Đảo và Khí tượng Thủy văn; Phòng Bảo vệ Môi trường; 4 đơn vị sự nghiệp là: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ Thông tin TN & MT, Trung tâm Kỹ thuật TN & MT, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật MT.

Tháng 6/2010, UBND tỉnh có quyết định thành lập Chi cục Bảo vệ Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Phòng Môi trường; tháng 3/2011, UBND tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh; tháng 10/2013, UBND tỉnh thành lập Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV trên cơ sở tổ chức lại Phòng Biển - Đảo và KTTV. Như vậy, đến cuối năm 2013, tổ chức bộ máy của Sở có 4 Phòng, 2 Chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND, cơ cấu tổ chức của Sở gồm có 06 đơn vị hành chính gồm : Văn Phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý đất đai, Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Phòng Khoáng sản và Nước, Chi cục Bảo vệ môi trường;  Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn; và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm Công nghệ Thông tin TN & MT; Trung tâm Kỹ thuật TN & MT; Trung tâm Quan trắc TN & MT; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Tại thời điểm tháng 10/2015, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở TN & MT có 212 người.

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Vào thời điểm này, Phòng Quản lý đất đai, Đo đạc bản đồ và Viễn thám được tách thành 2 Phòng chuyên môn là Phòng Quản lý đất đai và Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám. Như vậy cơ cấu tổ chức của Sở lúc này gồm có 07 đơn vị hành chính và 05 đơn vị sự nghiệp; Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản giữu nguyên theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương của Trung ương Đảng và BTV Tỉnh ủy; Sở TN&MT đã rà soát, trình phương án sắp xếp lại Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở TN&MT thời điểm này còn 7 đơn vị hành chính và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ TN&MT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện. Sở TN&MT đã tham mưu và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và viễn thám, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

  Sở TN&MT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TN&MT. Cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT gồm 07 đơn vị hành chính gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý đất đai, Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Phòng Khoáng sản và Nước, Phòng Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn và Chi cục Bảo vệ môi trường (Trong đó Chi cục  Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn giải thể thành Phòng chuyên môn theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh). Bốn đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Trung tâm Kỹ thuật TN&MT; Trung tâm Quan trắc TN & MT; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (tất cả các đơn vị sự nghiệp đều tự chủ về tài chính).

Tại thời điểm 10/5/2023, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở TN&MT có 410 người. Đảng bộ Sở có 199 đảng viên, sinh hoạt theo 7 Chi bộ. Công đoàn cơ sở có 398 đoàn viên, sinh hoạt theo 07 công đoàn cơ sở thành viên và có Ban Nữ công. Đoàn cơ sở có 210 đoàn viên, sinh hoạt theo 5 Chi đoàn; Hội Cựu chiến binh có 06 hội viên.

]]>

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 699

Tổng truy cập: 3.128.038