Phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

  • Lê Văn Điều

    0914059790

    Trưởng phòng

  • Đoàn Xuân Tính

    0903550515

    Phó Trưởng phòng