Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Nguyễn Văn An

  0915024778

  Giám đốc

 • Nguyễn Bình Triệu

  0915901345

  Phó Giám đốc

 • Phạm Đình Hải

  0914127688

  Phó Giám đốc