Phòng Biển, hải đảo và KTTV - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ KTTV SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

  • Nguyễn Trọng Hữu

    0912042456

    Trưởng phòng

  • Trần Thị Thương

    0915300302

    Phó Trưởng phòng