Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Mai Xuân Dũng

  0913554519

  Giám đốc

 • Lê Văn Phú

  0916566709

  Phó Giám đốc

 • Nguyễn Thị Tố Nga

  0914490774

  Phó Giám đốc