Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

  • Phan Phi Anh

    0914444545

    Chánh Thanh tra

  • Nguyễn Văn Thiệu

    0914831345

    Phó Chánh Thanh tra