Phòng Khoáng sản và Nước - Sở Tài nguyên và Môi trường

PHÒNG KHOÁNG SẢN VÀ NƯỚC

27-03-2022

 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Khoáng sản và Nước
       1. Chức năng

Phòng Khoáng sản và Nước là cơ quan hành chính Nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Khoản 6, Khoản 7 của Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.

       2. Quản lý, sử dụng cán bộ, công chức trong đơn vị theo quy chế và quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

]]>