Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Nguyễn Anh Tuấn

  0905868555

  Giám đốc

 • Nguyễn Văn Bình

  0974987676

  Phó Giám đốc

 • Trần Quốc Dũng

  0905080234

  Phó Giám đốc