Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIỄN THÁM SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

  • Phạm Quang Đạt

    0911508619

    Trưởng phòng