Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo về việc mời đơn vị tư vấn tham gia lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị. (lần 2)

9:43, Thứ Ba, 26-3-2024

 Kính gửi:

                               - Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị;

                               - Các đơn vị tư vấn có năng lực về hạ tầng công nghệ thông tin.

Hình ảnh minh họa

        Thực hiện Văn bản số 4567/UBND-KT ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thuê hạ tầng kỹ thuật và phần mềm để vận hành hệ thống CSDL đất đai tỉnh, trên cơ sở Văn bản hướng dẫn số 1055/CĐKDLTTĐĐ-CNDLTTĐĐ ngày 21/9/2023 của Cục  đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai; sau khi nghiên cứu Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thông báo đến các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm tham gia lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Khối lượng công việc

- Nội dung thực hiện: Lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 53, 54, 55, 56, 57 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Khối lượng công việc, thời gian thuê: (có Phụ lục kèm theo).

2. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị tham gia;

- Bảng ước tính kinh phí thực hiện trên cơ sở Phụ lục kèm theo văn bản này (kinh phí tổng các mục chính để thực hiện Kế hoạch thuê, trong đó có kinh phí tư vấn lập Kế hoạch thuê);

- Hồ sơ năng lực của Đơn vị tư vấn (được đóng thành tập): Văn bản chứng minh có chức năng tư vấn lập Kế hoạch thuê liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin như: Giấy phép kinh doanh, quyết định quy định chức năng nhiệm vụ và các văn bản có liên quan (có công chứng hoặc chứng thực);

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng tương tự đã thực hiện liên quan đến lập Kế hoạch thuê có liên quan đên lĩnh vực công nghệ thông tin trong 05 năm gần nhất (có công chứng hoặc chứng thực);

- Các thông tin khác có liên quan (nếu có).

        Đơn vị tư vấn đăng ký tham gia thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ (bản giấy) về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị trước 17 giờ ngày 07 tháng 4 năm 2024. Địa chỉ: Số 227 đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (liên hệ ông Lê Văn Tý, số điện thoại 0914.079.684).

       Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận các hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên. Trường hợp chỉ có 01 đơn vị tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị sẽ kiểm tra hồ sơ và thực hiện hình thức chỉ định khi đủ điều kiện về chức năng và có ít nhất 01 hợp đồng tương tự nêu trên; Trường hợp có từ 02 đơn vị tham gia trở lên thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức lựa chọn theo hình thức cạnh tranh (dựa trên trên cơ sở số lượng hợp đồng tương tự, giá trị hợp đồng tương tự…).

       Để đảm bảo tính công khai, rộng rãi nhằm lựa chọn đơn vị đủ năng lực trong và ngoài tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị đăng thông báo để các đơn vị trong và ngoài tỉnh Quảng Trị được biết thông tin và đăng ký tham gia./.

                                                           (Đồng chí Võ Quốc Hoàng - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã ký)

Các tin khác