Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023: “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”

14:24, Thứ Hai, 22-5-2023

Đa dạng sinh học được đánh giá có mối liên hệ chặt chẽ với số phận của nhân loại, là tài sản quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và địa phương. Sản xuất lương thực phụ thuộc vào đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái. Đa dạng sinh học cũng có vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nước sạch và an toàn, là nền tảng của y học cổ truyền, là cơ sở cho sinh kế bền vững, giảm nhẹ biến đổi khí hậu…

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học. Năm 2023, nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050, Liên hợp quốc đã phát động chủ đề của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học là “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” – “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”.

           “Thúc đẩy sự thay đổi để bảo tồn đa dạng sinh học”, “Bảo tồn các hệ sinh thái là cách để duy trì một hành tinh khỏe mạnh”, “Cùng xây dựng một tương lại sống hài hòa với thiên nhiên” cùng nhiều câu khẩu hiệu khác được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra và phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.

Hình ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số Công văn số 3290/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2023 gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố để phát động hưởng ứng, hướng dẫn thực hiện các nội dung bằng hành động cụ thể:

- Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và vai trò của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững; thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên;

- Tổ chức xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022.

- Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu; tăng cường công tác điều tra, kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học, tạo dựng thông tin nền về hiện trạng đa dạng sinh học; kiểm soát chặt chẽ tác động của các dự án phát triển đối với các khu vực tự nhiên và đa dạng sinh học.

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và các vùng đất ngập nước quan trọng khác.

- Ưu tiên tăng cường năng lực và nguồn lực cho quản lý và bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên, hướng dẫn xác lập và công nhận di sản thiên nhiên.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học gắn với văn hóa bản địa tại từng địa phương.

Tham khảo các mẫu poster, banner và standee tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 tại đây.

                                                                                           Bài: Lưu Thị Bình (Chi cục BVMT)

Các tin khác