Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức diễn đàn Chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

8:36, Thứ Hai, 13-5-2024

        Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGĐUK ngày 04/3/2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Văn bản số 341- CV/ĐU ngày 08/3/2024 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2024, ngày 03/5/2024 Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

         Tham dự Diễn đàn có các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ, tổng số 31 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn An - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phát biểu chỉ đạo Diễn đàn phải thực sự khách quan, sôi nỗi, thẳng thắn, chân thật với tinh thần xây dựng cho cá nhân, cho Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn An - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì tại Diễn đàn

        Đồng chí Nguyễn Bình Triệu, Chi ủy viên thay mặt cấp ủy quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ; đề cập một số Văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; trình bày tầm quan trọng của việc nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể:

          - Làm rõ các nội dung cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”;

           - Nội dung Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương của Ban Chỉ đạo Trung ương “về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực"; Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới”, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.