Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

CÔNG TÁC CÁN BỘ

7:31, Thứ Năm, 7-7-2022

Ngày công bố: 19/08/2021

Tải văn bản

   Thông báo số 47/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày công bố: 19/08/2021

Tải văn bản

   Thông báo số 31/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày công bố: 19/08/2021

Tải văn bản

   Thông báo số 11/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày công bố: 19/08/2021

Tải văn bản

   Thông báo số 2343/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Chi cục trưởng và Trưởng, Phó các phòng của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn giai đoạn 2020-2025

Ngày công bố: 19/08/2021

Tải văn bản

   Thông báo số 41/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường