Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15

5:17, Thứ Ba, 16-4-2024

       Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật đất đai số 31/2024/QH15. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị.

        Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND tỉnh với sự tham gia của các đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và trực tuyến tại các điểm cầu UBND huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị

     Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng giới thiệu những điểm mới của Luật Đất đai số 31/2024/QH1 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024. Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó bổ sung 180 Điều của Luật đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025; riêng đối với Điều 190 quy định về hoạt động lấn biển và Điều 248 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024. Ngày 26/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 202/TTg-NN đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 để sớm đưa Luật vào cuộc sống.

      Luật Đất đai đã trải qua 9 lần sửa đổi, đây là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật. Luật Đất đai năm 2024 ra đời nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao”.

       So với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 đã có nhiều nội dung mới mang tính chất đột phá quan trọng như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất. Luật đã có nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai để xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Description: E:\THANH TRA\2024\Phap che 2024\KH trien khai thi hanh Luat Dat dai 2024\68222aa44ae4e4babdf5.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp

     Tăng cường công khai, minh bạch, sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất. Quy định rõ ràng hơn về việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy định rõ 31 trường hợp cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; đồng thời quy định trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng không thuộc 31 trường hợp nêu trên thì Quốc hội sửa đổi, bổ sung các trường hợp thu hồi đất tại Điều 79 của Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất.

       Luật Đất đai năm 2024 đã cơ bản giải quyết được các vướng mắc, bất cập đã chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, xã hội; kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của Nhân dân; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai trong giai đoạn mới.

      Qua hội nghị, lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị, địa phương đã nắm bắt được những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Đất đai năm 2024; nghiên cứu, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn từ Chính phủ và các Bộ, ngành, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thực hiện các quy định của Luật vào thực tiễn địa phương hiệu quả.

                                                                                                         Bài: Mai Yên (TTra), Ảnh: Tiến Nhất

Các tin khác